zákon o ochraně

osobních údajů

Word of Life ČR, z. s.

Word of Life ČR, z. s. zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. a s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Správcem osobních údajů je Word of Life ČR, z. s. se sídlem na adrese Černá Hora 493, 67921 Černá Hora. IČ 708 566 13. Webové stránky: www.wordoflife.cz, email: info@wordoflife.cz, telefon/fax: 516 438 246, mobil: 737 760 252. Bankovní účet: 155 653 479/0600.

Rozsah zpracování osobních údajů:
– údaje zpracovávané o účastnících letních táborů a dalších pobytových akcích: jméno příjmení, rodné číslo, bydliště, tel. číslo, email, posudek zdravotní způsobilosti k dětské rekreaci, dále Jméno, příjmení a kontakt na zákonné zástupce.

– údaje zpracovávané o nezletilých dobrovolnících: : jméno příjmení, rodné číslo, bydliště, tel. číslo, email, posudek zdravotní způsobilosti, , dále Jméno, příjmení a kontakt na zákonné zástupce.

– údaje zpracovávané o zletilých vedoucích a dalších pracovnících: jméno příjmení, rodné číslo, bydliště, tel. číslo, email, posudek zdravotní způsobilosti k vykonávání vedoucího na dětské rekreaci,

– údaje zpracovávané o členech spolku: jméno příjmení, datum narození, bydliště, tel. číslo, email,

– údaje zpracovávané o zaměstnancích: jméno příjmení, rodné číslo, bydliště, tel. číslo, email, posudek zdravotní způsobilosti k práci s dětmi

– údaje zpracovávané o dárcích, sponzorech: jméno příjmení, tel. číslo email

Word of Life ČR, z. s. běžně pořizuje ilustrativní fotografie / videa z akcí pořádaných spolkem, ze kterých není možné určit totožnost dítěte, například celkové fotografie či skupinové záběry, kde nejsou osoby zobrazeny s podrobným portrétem, a/nebo se neuvádí více než křestní jméno. V těchto případech nejde o zachycení osoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku.

Fotografie / video se pořizuje a používá k veřejné prezentaci činnosti spolku formou zveřejnění vhodnými prostředky, zejména v rámci souborných prezentací – např. na webových stránkách, na vlastním profilu sociální sítě, v propagačních materiálech či propagační video prezentace.

Omezený rozsah fotografie / videa může být použit za základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely (evidence a bezpečnost, dokumentace pro vykazování využití darů/finančních prostředků, historie spolku aj.). V těchto případech není potřeba udělovat svolení a souhlas.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování:
Word of Life ČR, z. s. osobní údaje (běžné i citlivé) zpracovává pro naplnění svého poslání a v rámci činnosti. Některé osobní údaje (zejména anonymizované fotografie a video záznamy) mohou být využity k veřejné prezentaci činnosti spolku.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:
Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Word of Life ČR, z. s. fyzicky nebo elektronicky na emailovou adresu.

Osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány – subjektům osobních údajů – náleží,
mimo jiná, tato práva:
– Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům formou žádosti o poskytnutí informací o svých zpracovávaných osobních údajích adresované Word of Life ČR, z. s., který je povinen tyto informace žadateli poskytnout bez zbytečného odkladu.
– Právo na opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů, popřípadě omezení zpracování.
– Právo na výmaz osobních údajů po uplynutí důvodů pro jejich zpracování.
– Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají.
– Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů byly porušeny právní předpisy.